Skip links

Gerechtelijke incasso

Wat is gerechtelijke incasso?

In het geval uw debiteur niet in het buitengerechtelijke incassotraject voor betaling van uw vordering heeft zorg gedragen, kunt u een gerechtelijke (incasso) procedure starten.

De mogelijkheden, kosten en haalbaarheid van een gerechtelijke procedure worden altijd vooraf met u besproken. U krijgt een maatwerk advies, waarin niet alleen wordt gekeken naar de haalbaarheid van uw zaak, maar ook naar de verhaalsmogelijkheden aan de zijde van de debiteur. Door middel van dit advies kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

Een gerechtelijke incassoprocedure start met het opstellen en uitbrengen van een dagvaarding. Door middel van de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. De debiteur dient uiterlijk op de in de dagvaarding opgenomen datum op de vordering te reageren. Doet hij dit niet, dan zal de rechter een verstekvonnis wijzen.

Wanneer de rechter uw vordering in een vonnis heeft toegewezen, heeft u een executoriale titel in handen en kan de deurwaarder opdracht worden gegeven om executoriale maatregelen te treffen. Hierbij kan worden gedacht aan beslag op (on)roerende zaken, loon en bankrekeningen. Zonder executoriale titel kan de deurwaarder deze maatregelen niet nemen.

Het incassobureau van Incaszo is een onderdeel van NDA Incasso te Amersfoort Dit heeft als voordeel dat indien het buitengerechtelijk incassotraject niet slaagt, onze advocaten snel kunnen schakelen en gerechtelijke maatregelen kunnen treffen.

Indien uw debiteur in het buitengerechtelijk incassotraject geen betaling heeft verricht en u besluit om geen gerechtelijke maatregelen te treffen, zal het dossier worden gesloten. U bent dan behalve een gering bedrag aan dossierkosten geen verdere kosten verschuldigd.